Giới thiệu

Williams Bible Links™ chứa các đoạn tham khảo chéo Kinh thánh từ 70 nguồn phạm vi công cộng (chẳng hạn như các lời dẫn giải Kinh thánh) và kết hợp chúng thành một định dạng dễ sử dụng.

Phiên bản rút gọn thì chứa các đoạn tham khảo được trích dẫn nhiều nhất cho mỗi câu.

Phiên bản nguyên vẹn thì chia các đoạn tham khảo cho mỗi câu thành các cấp theo số lượng trích dẫn, với cấp 1 chứa các đoạn tham khảo được trích dẫn nhiều nhất, cấp 2 chứa tầng nhiều nhì tiếp theo, v.v. Đôi khi một cấp trống không. Đây là chuyện thường, bởi lẽ cấp 1 chiếm các đoạn tham khảo từ các cấp thấp hơn (nếu cần thiết) để làm một trang đầy đủ.

Các cấp 1 đến 4 chứa các đoạn tham khảo "đã xác nhận" bằng hai hoặc nhiều trích dẫn. Điều này nhằm giảm đến mức tối thiểu việc xác định nhầm – những câu không phải là đoạn tham khảo chéo hợp lý. Cấp 1-4 kết hợp tất cả các đoạn tham khảo trong các cấp 1 đến 4. Cấp 5 chứa các đoạn tham khảo chỉ có một trích dẫn.

Phiên bản rút gọn chứa 400.000 đoạn tham khảo đã xác nhận. Cấp 1-4 trong phiên bản nguyên vẹn chứa 1,5 triệu đoạn tham khảo, còn cấp 5 chứa 3,5 triệu.

Các đoạn tham khảo cho mỗi câu được nhóm lại đại khái thành các chủ đề gần nhau. Các chủ đề được phân cách bằng những đường nét ngắn ("-----").

Đôi khi, các chủ đề sẽ dựa trên cách sử dụng từ gốc Do Thái hoặc Hy Lạp hơn là các khái niệm trong câu. Những chủ đề này dường như có sự nhầm lầm cho đến khi bạn vỡ ra.


Phạm vi công cộng