Hệ thống làm điều đó bằng cách nào

Chúng ta nói hai câu Kinh thánh được kết nối khi câu A và câu B có liên quan với nhau. Williams Bible Links™ thu thập các kết nối câu Kinh thánh được trích dẫn trong các công trình thuộc phạm vi công cộng như các lời dẫn giải Kinh thánh và các đoạn tham khảo chéo sưu tầm.

Các kết nối được xác định bằng cách lưu ý rằng hai câu thuộc về một chủ đề nguồn giống nhau – một nhóm câu có liên quan được liệt kê cùng nhau bởi một người viết dẫn giải. Một khái niệm được chú dẫn trong một câu (chẳng hạn như "cầu nguyện") và các đoạn tham khảo chéo của khái niệm đó là một chủ đề nguồn.

Lấy ví dụ nếu một chủ đề nguồn có ba câu – câu gốc và hai câu tham khảo chéo – thì có ba kết nối: Một kết nối giữa câu gốc và câu tham khảo chéo đầu tiên, một kết nối giữa câu gốc và câu tham khảo chéo thứ hai, và một kết nối giữa chính hai câu tham khảo chéo. Số lượng kết nối tăng lên nhanh chóng khi các chủ đề nguồn chứa nhiều câu hơn.

Mỗi kết nối dẫn đến hai mục tham chiếu chéo: Câu tra cứu A trỏ đến câu tham khảo chéo B, và câu tra cứu B trỏ đến câu tham khảo chéo A.

Hệ thống kiểm số lượng trích dẫn mà mỗi kết nối có trong các nguồn của chúng tôi. Đây là thước đo để đánh giá có bao nhiêu sự nhất trí rằng kết nối đó là quan trọng. Càng nhiều trích dẫn tức là càng nhiều người viết dẫn giải cho rằng mối quan hệ giữa hai câu là đáng chú ý.

Hệ thống cố gắng nhóm các đoạn tham chiếu của mỗi câu tra cứu thành các chủ đề hiển thị, sử dụng các kỹ thuật phát hiện cộng đồng mạng. Việc phân tích này dựa trên các kết nối giữa các câu hơn là nội dung của các câu.

Sở dĩ việc phân tích này công dụng vì những người viết dẫn giải

  1. Đã biết nội dung của câu và xác định các khái niệm trong câu
  2. Đã lưu ý rằng các câu khác chứa các khái niệm tương tự và do đó có các kết nối, xét về mặt ý nghĩa
  3. Đã ghi lại những câu kết nối này theo cách mà hệ thống có thể xác định nhóm câu này là một chủ đề nguồn.
Hệ thống sử dụng các chủ đề nguồn này để tạo kết nối giữa các câu có khái niệm tương tự. Các kết nối được kết hợp thành một mạng lưới các câu và kết nối của các câu. Hệ thống kiểm tra mạng lưới này để xác định các cụm hoặc cộng đồng của các câu có liên quan; các cụm hoặc cộng đồng này sau đó trở thành các chủ đề hiển thị cho mỗi câu tra cứu.


Phạm vi công cộng