Tìm một câu khởi đầu

Williams Bible Links™ đòi hỏi một câu khởi đầu. Nhưng làm thế nào để bạn xác định câu tra cứu đầu tiên đó?

Một cách thức là theo chủ đề. Ví dụ: nếu thích chủ đề cầu nguyện thì bạn có thể tìm kiếm web về "cầu nguyện trong kinh thánh". Việc đó sẽ cho bạn các bài viết có các câu về cầu nguyện mà sau đó bạn có thể dùng làm các câu tra cứu.

Cách thức thứ hai là theo một đoạn trích dẫn Kinh thánh đã ghi nhớ. Nếu bạn muốn tìm câu nói rằng "Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” thì sao? Một lần nữa, hãy tìm kiếm web về bất kỳ phần nào của câu mà bạn nhớ. Đoạn tham khảo cho câu sẽ được liệt kê trong kết quả tìm kiếm để bạn dùng làm câu tra cứu.


Phạm vi công cộng