Sistem Nasıl Yapıyor?

A ayeti ve B ayeti birbiriyle ilişkili olduğunda iki İncil ayetinin bağlantılı olduğunu söylüyoruz. Williams Bible Links™, İncil yorumları ve çapraz referans koleksiyonları gibi kamuya açık çalışmalarda belirtilen İncil ayet bağlantılarını toplar.

Bağlantılar, iki ayetin aynı kaynak konusunun parçası olduğu, bir yorumcu tarafından birlikte listelenmiş bir grup ilgili ayet olduğuna dikkat edilerek tanımlanır. Bir ayette "dua" gibi dipnotlu bir kavram ve onun çapraz referansları bir kaynak konudur.

Bir kaynak konu, örneğin, üç ayete sahipse – orijinal ayet ve iki çapraz referans – o zaman üç bağlantı vardır: Orijinal ayet ile ilk çapraz referans arasında bir bağlantı, orijinal ayet ile ikinci çapraz referans arasında bir bağlantı çapraz referans ve iki çapraz referans arasında bir bağlantı. Kaynak konular daha fazla ayet içerdiğinden bağlantıların sayısı hızla artar.

Her bağlantı, iki çapraz referans girişiyle sonuçlanır: Arama ayeti A çapraz referans B'yi ve arama ayeti B çapraz referans A'yı gösterir.

Sistem, kaynaklarımızda her bir bağlantının kaç alıntıya sahip olduğunu hesaplar. Bu, bağlantının önemli olduğu konusunda ne kadar fikir birliği olduğunun bir ölçüsüdür. Ne kadar çok alıntı yapılırsa, o kadar çok müfessir iki ayet arasındaki ilişkiyi dikkate değer buluyordu.

Sistem, ağ topluluğu algılama tekniklerini kullanarak her arama ayetinin referanslarını görüntüleme konularına göre gruplandırmaya çalışır. Analiz, ayetlerin içeriğinden ziyade ayetler arasındaki bağlantılara dayanmaktadır.

Bu işe yarıyor çünkü yorumcular

  1. Ayetlerin içeriğini ve tanımlanan ayet kavramlarını bilir
  2. Diğer ayetlerin de benzer kavramlar içerdiğini ve bu nedenle anlam bakımından bağlantıları olduğunu kaydetti.
  3. Bu bağlantılı ayetleri, sistemin bu ayet grubunu kaynak konu olarak tanımlayabileceği şekilde kaydetmiştir.
Sistem, benzer kavramlara sahip ayetler arasında bağlantılar oluşturmak için bu kaynak konuları kullanır. Bağlantılar, bir ayetler ağı ve bağlantıları halinde birleştirilir. Sistem, daha sonra her bir arama ayeti için görüntü konuları haline gelen ilgili ayetlerin kümelerini veya topluluklarını belirlemek için bu ağı inceler.


Kamu malı


How The System Does It

We say two Bible verses are linked when verse A and verse B are related to each other. Williams Bible Links™ collects Bible verse links cited in public domain works such as Bible commentaries and cross-reference collections.

Links are identified by noting that two verses are part of the same source topic, a group of related verses listed together by a commentator. A footnoted concept in a verse, such as "prayer," and its cross-references are a source topic.

If a source topic has, say, three verses -- the original verse and two cross-references -- then there are three links: A link between the original verse and the first cross-reference, a link between the original verse and the second cross-reference, and a link between the two cross-references themselves. The number of links goes up rapidly as source topics contain more verses.

Each link results in two cross-reference entries: Lookup verse A points to cross-reference B, and lookup verse B points to cross-reference A.

The system tallies how many citations each link has in our sources. This is a measure of how much consensus there is that the link is important. The more citations, the more commentators thought the relationship between two verses to be noteworthy.

The system attempts to group each lookup verse's references into display topics, using network community detection techniques. The analysis is based on the links between verses rather than the content of the verses.

This works because commentators

  1. Knew the content of verses and identified verse concepts
  2. Noted that other verses contained similar concepts and thus had connections, meaning-wise
  3. Recorded these connected verses in such a way that the system could identify this group of verses as a source topic
The system uses these source topics to generate links between verses with similar concepts. The links are combined into a network of verses and their connections. The system examines this network to identify clusters, or communities, of related verses which then become display topics for each lookup verse.


Public Domain