2.SAMUEL 23

2.SAMUEL 23:1  
Davut'un son sözleri şunlardır: “İşay oğlu Davut, Tanrı'nın yükselttiği adam, Yakup'un Tanrısı'nın meshettiği, İsrail'in sevilen ezgi okuyucusu şöyle diyor:

2.SAMUEL 23:2  
RAB'bin Ruhu benim aracılığımla konuşuyor, Sözü dilimin ucundadır.

2.SAMUEL 23:3  
İsrail'in Tanrısı konuştu, İsrail'in kayası bana dedi ki, ‘İnsanları doğrulukla Ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi,

2.SAMUEL 23:4  
Bulutsuz bir sabah, Şafakta görünen gün ışığı gibidir, Parlaklığı yağmurdan sonra topraktan ot bitirir.’

2.SAMUEL 23:5  
Soyum da Tanrı'yla böyle değil mi? O benimle sonsuza dek kalıcı, Her yönüyle düzenli ve güvenilir bir antlaşma yaptı. Kesin kurtuluşa ve her dileğime kavuşmamı O sağlamayacak mı?

2.SAMUEL 23:6  
Kötülere gelince, Elle tutulamayan dikenler gibi Tümü bir yana atılacak.

2.SAMUEL 23:7  
Dikenlere dokunan kişi, Demir bir araçla Ya da mızrağın sapıyla dokunur. Dikenler oldukları yerde bütünüyle yakılacak.”

2.SAMUEL 23:8  
Davut'un yiğit askerlerinin adları şunlardır: Esnili Adino diye de bilinen üç kişinin önderi Tahkemonlu Yoşeb-Başşevet bir saldırıda sekiz yüz kişiyi öldürdü.

2.SAMUEL 23:9  
İkincisi, Ahohlu Dodo oğlu Elazar. Pas-Dammim'de savaşmak için toplanan Filistliler'e meydan okuyan Davut'un yanındaki üç yiğitten biriydi. İsrailliler o sırada geri çekilmişlerdi.

2.SAMUEL 23:10  
Ama Elazar yerinde durdu; eli yorulup kılıca yapışıncaya dek Filistliler'i öldürdü. O gün RAB büyük bir zafer sağladı. İsrailliler yalnız yere serilenleri yağmalamak üzere Elazar'a döndüler.

2.SAMUEL 23:11  
Üçüncüsü, Hararlı Age oğlu Şamma'ydı. Filistliler Lahay'daki bir mercimek tarlasının yanında toplandıklarında, İsrailli askerler onların önünden kaçmıştı.

2.SAMUEL 23:12  
Ama Şamma tarlanın ortasında durup orayı savunmuş, Filistliler'i öldürmüştü. RAB büyük bir zafer sağlamıştı.

2.SAMUEL 23:13  
Biçme zamanı Otuzlar'dan üçü Davut'un yanına, Adullam Mağarası'na gittiler. Bir Filist birliği Refaim Vadisi'nde ordugah kurmuştu.

2.SAMUEL 23:14  
Bu sırada Davut hisarda, ikinci Filist birliğiyse Beytlehem'deydi.

2.SAMUEL 23:15  
Davut özlemle, “Keşke biri Beytlehem'de kapının yanındaki kuyudan bana su getirse!” dedi.

2.SAMUEL 23:16  
Bu Üçler Filist ordugahının ortasından geçerek Beytlehem'de kapının yanındaki kuyudan su çekip Davut'a getirdiler. Ama Davut içmek istemedi; suyu yere dökerek RAB'be sundu.

2.SAMUEL 23:17  
“Ya RAB, bunu yapmak benden uzak olsun!” dedi, “Canlarını tehlikeye atıp giden bu üç kişinin kanını mı içeyim?” Bu yüzden suyu içmek istemedi. Bu üç kişinin yiğitliği işte böyleydi.

2.SAMUEL 23:18  
Yoav'ın kardeşi, Seruya oğlu Avişay Üçler'in önderiydi. Mızrağını kaldırıp üç yüz kişiyi öldürdü. Bu yüzden Üçler kadar ünlendi.

2.SAMUEL 23:19  
Üçler'in en saygın kişisiydi ve onların önderi oldu. Ama Üçler'den sayılmadı.

2.SAMUEL 23:20  
Yehoyada oğlu Kavseelli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Moavlı'yı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü.

2.SAMUEL 23:21  
İri yarı bir Mısırlı'yı da öldürdü. Mısırlı'nın elinde mızrak vardı. Benaya sopayla onun üzerine yürüdü. Mızrağı elinden kaptığı gibi onu kendi mızrağıyla öldürdü.

2.SAMUEL 23:22  
Yehoyada oğlu Benaya'nın yaptıkları bunlardır. Bu sayede o da üç yiğitler kadar ünlendi.

2.SAMUEL 23:23  
Benaya Otuzlar arasında saygın bir yer edindiyse de, Üçler'den sayılmadı. Davut onu muhafız birliği komutanlığına atadı.

2.SAMUEL 23:24  
Otuzlar'ın arasında sayılan ötekiler şunlardır: Yoav'ın kardeşi Asahel, Beytlehemli Dodo oğlu Elhanan,

2.SAMUEL 23:25  
İkisi de Harotlu olan Şamma ve Elika,

2.SAMUEL 23:26  
Paletli Heles, Tekoalı İkkeş oğlu İra,

2.SAMUEL 23:27  
Anatotlu Aviezer, Huşalı Mevunnay,

2.SAMUEL 23:28  
Ahohlu Salmon, Netofalı Mahray,

2.SAMUEL 23:29  
Netofalı Baana oğlu Helev, Benyaminoğulları'ndan Givalı Rivay oğlu İttay,

2.SAMUEL 23:30  
Piratonlu Benaya, Gaaş vadilerinden Hidday,

2.SAMUEL 23:31  
Arvalı Avialvon, Barhumlu Azmavet,

2.SAMUEL 23:32  
Şaalbonlu Elyahba, Yaşan'ın oğulları ve Yonatan,

2.SAMUEL 23:33  
Hararlı Şamma, Hararlı Şarar oğlu Ahiam,

2.SAMUEL 23:34  
Maakalı Ahasbay oğlu Elifelet, Gilolu Ahitofel oğlu Eliam,

2.SAMUEL 23:35  
Karmelli Hesray, Aravlı Paaray,

2.SAMUEL 23:36  
Sovalı Natan oğlu Yigal, Gatlı Bani,

2.SAMUEL 23:37  
Ammonlu Selek, Seruya oğlu Yoav'ın silah taşıyıcısı Beerotlu Nahray,

2.SAMUEL 23:38  
Yattirli İra ve Garev,

2.SAMUEL 23:39  
Hititli Uriya. Tümü otuz yedi kişiydi.


Kamu malı